Home        


 
   
 กษิดิ์เดช ชุติมันต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ส.ก.เขตลาดพร้าว

เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2508 ที่โรงพยาบาลศิริราช จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อเล่นว่า โอม
เป็นบุตรของ นายจักรกริช ชุติมันต์ และนางชีวัน ชุติมันต์

ชีวืตสมรส
สมรสกับ นางรุ้งตะวัน ชุติมันต์ มีบุตร 2 คน หญิง 1 ชาย 1

งานอดิเรก
แฟนพันธุ์แท้รถคลาสสิก

อุปนิสัย
อดทน ใจเย็น ทำงานประณีต รอบคอบ จริงจัง จริงใจ รักการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์มาตั้งแต่สมัยเรียนในระดับอุดมศึกษา

การทำงานการเมือง
   ลงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ ในเขตลาดพร้าว ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปีพ.ศ.2549
   วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสก.เขตลาดพร้าว ด้วยคะแนน 15,432 คะแนน
   เป็นสก.ประชาธิปัตย์คนแรกของเขตลาดพร้าว
   ประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณประจำปี 2552

ประวัติการศึกษา
   มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาครุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

ประวัติการศึกษาเสริม
   หลักสูตร นักบริหารระดับสูง สำหรับสมาชิกสภากรุงเทพฯ (สถาบันพระปกเกล้า) 2550
   หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเขตรุ่นที่ 4 (สถาบันพระปกเกล้า) 2543

ประวัติการทำงาน
   ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทเกษตร ยูคา จำกัด (แปรรูปไม้ยูคาลิปตัสเพื่อการส่งออก) 2531-2535
   เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการและการตลาด บริษัท เอส.ซี.จี. จำกัด (รับสร้างปั๊มน้ำมัน, ปั๊มแก๊ส, โรงบรรจุแก๊ส ประมูลงานจาก ป.ต.ท.
    และเอกชน) 2535-2538
   กรรมการบริหาร บริษัท โอทีที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (รับออกแบบสร้างคลังน้ำมัน, ระบบดับเพลิง, โรงบรรจุก๊าซ ประมูลงาน จาก ป.ต.ท.
    การบินไทย และเอกชน) 2539-2544
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทีกรุ๊ป จำกัด (รับออกแบบและสร้างบ้าน) 2545-2549

ตำแหน่งทางการเมืองและสังคม
   สมาชิกสภากรุงเทพฯ เขตลาดพร้าว (2549-2553)
   ที่ปรึกษา ส.ส.ชนินทร์ รุ่งแสง (ส.ส.เขต )
   ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณปี 2552
   คณะกรรมการพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2550 และ 2553
   เลขานุการคณะกรรมการด้านขนส่งและการระบายน้ำของสภากทม. (2550-2551)
   คณะกรรมการโยธา โยธาและผังเมืองของสภากรุงเทพฯ (2550-2551)
   คณะกรรมการวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว (2553
   ที่ปรึกษาโฆษกผู้ว่าฯ กทม. (2549)

เกียรติประวัติ
   พ.ศ.2550 ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติวชิราวุธจากกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง

งานที่ภาคภูมิใจ
   การสะท้อนปัญหาต่างๆ ในกรุงเทพฯ ต่อสภากทม. ให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ เช่น เสนอติดตั้ง CCTV ในปี 2549 และ การแก้ไข ระเบียบเพื่อในกทม.
    เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ที่ขาดการดูแล เช่น หมู่บ้านเก่า และที่รกร้าง  เสนอแนวทางแผนพัฒนากทม.ในรูปแบบ สะท้อนปัญหาผ่านกลไกสภากรุงเทพฯ 
 
Contact Us : ติดต่อ ส.ก.และ ทีมงาน
 
ส.ก.กษิดิ์เดช (โอม) ชุติมันต์  
  อีเมล์ : kasidejladprao@gmail.com
   มือถือ : 089 -2244484
   แฟกซ์ : 02-5399662
 
ผู้ช่วยดำเนินงาน   (คุณคนึงนิจ ปัญญาภู)
081-6572295
 
 
ทีมงาน สข.พรรคประชาธิปัตย์
 
สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว จำนวน 7 คน (จากพรรคประชาธิปัตย์) ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ดังนี้

1 นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ
2 นายเฉลิมพล จินตนพันธ์
3 นายอัทรัณ มานุพีระพันธ์
4 นายวิเชียร ปัญญาภู
5 น.ส.นพรัตน์ เล้านิรามัย
6 นางศิริรัตน์ กลิ่นดี
7 นายเปรม ชัยสุตานนท์

สข.เขตลาดพร้าว พรรคประชาธิปัติย์ ชนะยกทีม
ครอบครัวอบอุ่น
   
   
   
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter