การทำงานในฐานะ ประธานคณะเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ

ผมวางแผนการทำงานก่อนได้รับตำแหน่งเป็น ส.ก. เขตลาดพร้าว โดยจะเห็นจากแผ่นพับหาเสียงที่เสนอนโยบายสาธารณะแบบจับต้องได้ชัดเจน โดยใช้สโลแกนสั้นๆ ว่า “อยากเห็น ก. ท. ม. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างเมือง เบเวอรี่ฮิลล์ " เพราะระบบสาธารณูปโภคดีมาก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผมมั่นใจงานด้านการพัฒนาเมือง

ในปีแรกผมเป็นคณะกรรมการสามัญดูแลสำนักโยธา ผังเมือง และการระบายน้ำ ปีที่ 2 ดูด้านงานโยธา, จราจรขนส่ง ปีที่ 3 ดูแลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และติดตามงบประมาณ นั่นหมายถึงดูแลทุกด้าน เพราะจะเป็นถึงการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ

โดยเฉพาะโครงการที่ต้องดำเนินไปตามแผนพัฒนา ก. ท. ม. ปี 52-55 นั้นหมายถึงทั้งโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตจะต้องสอดคล้องกับแผน ก.ท. ม. และเศรษฐกิจด้วย การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการบริหารงบประมาณทำให้เห็นปัญหามาก ที่จะต้องใช้กลไกของสภาเป็นแรงผลักดันแก้ไข

ปัญหาหลักๆ ก็คือ โครงการที่ขอต้องไม่ซับซ้อนกันเอง บางทีหน่วยงานของบประมาณก็ไม่ทราบกันมาก่อน งานบางทีเหมือนกันเลย และบางทีนำไปปฏิบัติแล้วไม่ผ่านประชาวิจารณ์ ชุมชน ผมต้องคอยประสานและปรับแก้ จุดนี้ถือว่าพบมากที่สุด และทำให้การทำงานล่าช้า สิ้นเปลืองงบประมาณ ซ้ำร้ายบางครั้งต้องเสนอทบทวนโครงการเพราะไม่สมเหตุสมผลที่จะดำเนินการ

วันนี้จะเข้าปีที่ 4 แล้ว สิ่งที่ผมทำก็เป็นไปตามแผนทุกประการ เช่น โครงการเพื่อความปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV, ขยายสวนสาธารณะ, แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง, แก้ไขปัญหาจราจร โดยผมจะดูจากภาพใหญ่ วิธีการดำเนินงานผมคิดว่า ส. ก. ทุกคนเป็นเฟืองจักรตัวสำคัญที่จะสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ให้ฝ่ายบริหารได้ยินดังๆ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปแก้ไขปัญหา ไม่ใช่เออออห่อหมกไปเรื่อยๆ ไม่ได้มีจุดยืนอะไรก็ไร้ประโยชน์

การได้มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาจะพัฒนา แต่ผมไม่เคยคิดว่าความเจริญจะต้องอยู่คู่กับความสุขเสมอไป ถ้าเจริญแล้วประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน ก็มีให้เห็นหลายโครงการ

วันนี้เมืองแห่งอนาคตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ผมไม่อยากฝันแต่เมืองแห่งความเป็นจริงที่จะต้องเผชิญอยู่นี้หนักหนา ฉะนั้นผมเองจะมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆ กัน วันนี้โครงการเก่าที่ ก. ท. ม. ได้ลงทุนแล้ว ได้ศึกษาไว้แล้ว และมีความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของชาว ก. ท. ม. ก็ต้องเร่งทำเช่นกัน ไม่ต้องถึงขั้นสะดวกสบายเลย วันนี้ขอแค่ไม่ต้องลำบากก็พอแล้ว

การติดตามโครงการเก่ายังดำเนินอยู่อย่างใกล้ชิด แต่สิ่งที่จะทำในปีที่ 4 คือ ด้านพัฒนาสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการคณะวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวอยู่ ผมก็ศึกษาการพัฒนากิจกรรม และโครงการที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง และตอบปัญหาพี่น้องประชาชนจริงๆ เช่น โครงการชุมชนพึ่งตนเอง และการทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

ส่วนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตลาดพร้าวนั้นก็ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัญหาโยธาสาธารณูปโภค น้ำท่วมขังตามชุมชนต่างๆ และวางแผนการจราจรในอนาคต ซึ่งเร็วๆ นี้คงมีผลงานให้เห็นกัน ซึ่งตอบได้เลยว่าผลงานจะต้องจับต้องได้

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
ส.ก. เขตลาดพร้าว


 
 
     
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter