4 ปีแห่งความสำเร็จ วัดได้ด้วยผลงานหลายท่านอาจยังไม่ทราบชัดเจนว่าบทบาทหน้าที่ ส.ก. หรือสมาชิกสภากรุงเทพฯ นั้นสำคัญและสัมพันธ์อย่างไรในการพัฒนากรุงเทพฯและเขตลาดพร้าว

ส.ก.นั้นมีหน้าที่หลักเป็นสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติในก.ท.ม. เพื่อตรวจสอบการทำงานข้าราชการ และพิจารณางบประมาณของกทม. ฉะนั้น การใช้กลไกของสภา ก.ท.ม. ในการตรวจสอบหน่วยงานหรือ การสะท้อนปัญหาแนวทางแก้ไขต่างๆ ที่ประชาชนเดือดร้อนนั้น ทำได้โดยการเสนอเรื่องต่างๆ ต่อสภาให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ หรือโครงการใดที่ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภากทม. ก็สามารถตรวจสอบและสนับสนุนหรือคัดค้านตามกระบวนการ

ด้วยเหตุนี้การเสนอปัญหาของก.ท.ม. และเขตลาดพร้าว ผมก็จะรับเสนอพร้อมแนวทางแก้ไขต่อสภาด้วยปัญหาของชาวลาดพร้าว ผมได้ตั้งคณะอนุกรรมการจากประธานชุมชนต่างๆ ในเขตลาดพร้าว และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนวทางแก้ไขต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาดำเนินการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือคัดค้าน ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารที่ถูกต้อง และได้ผลมากที่สุด ผมยอมรับว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นช่วยลดเวลาการทำงานของพวกเราได้มาก

ก.ท.ม.กับการแก้ไขปัญหาในเขตลาดพร้าว

ปัญหาของเขตลาดพร้าว 4 โครงการหลัก
ผมและคณะอนุกรรมการได้เสนอต่อก.ท.ม.ให้เร่งดำเนินการแก้ไข มีดังต่อไปนี้
1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดพร้าว
2. การแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรในเขตลาดพร้าว
3. การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวลาดพร้าว
4. โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีต่อชาวลาดพร้าว

1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดพร้าว

ผลของการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพฯ ด้านเหนือ ได้มีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ได้มีการเปิดใช้แล้ว คาดว่าจะระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการจัดสรรของบประมาณจาก สนง.เขต เพื่อปรับปรุงซอยดังต่อไปนี้
1.1 ม.เลิศอุบล 4 (มีโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง)
1.2 ม.ทรงสถิตย์ (มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มเครื่องสูบ หมายเหตุ ที่เอกชน)
1.3 ชุมชนเนียนกล่ำ มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซ.มัยลาภ และดูแลเรื่องการระบายน้ำ ปัจจุบันคือ หนึ่งในโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน ซ.มัยลาภ
1.4 ต.รวมโชค มีโครงการปรับปรุงถนน, ท่อระบายน้ำและยกระดับ อย่างต่อเนื่อง
1.5 ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1 มีการดูแลเรื่องการระบายน้ำเมื่อมีเหตุน้ำท่วมขัง และมีการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำจาก ม.เสนา 1 สู่คลองเสือน้อย
1.6 ซอยแจ่มเจริญ ได้รับงบประมาณมายกระดับปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางกายภาพ เขตลาดพร้าวเป็นพื้นที่ต่ำ และการระบายน้ำที่ท่วมขังสูงแม่น้ำเจ้าพระยายังมีระยะทางไกล ประกอบกับการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่รับน้ำน้อย แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจะสังเกตได้ว่า เขตลาดพร้าวจะมีน้ำท่วมขังไม่นานเหมือนแต่ก่อน

2. การแก้ไขปัญหาเส้นทางจราจรในเขตลาดพร้าว

2.1 โครงการขยายถนน ซ.โรงเรียนบุญฤดี พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองลาดพร้าว
     (ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงบโครงการ) เพื่อการระบายรถจากถนนโชคชัย 4 และถนนลาดปลาเค้า

2.2 โครงการขยายสะพานวัดลาดพร้าว เพื่อให้สัญจรได้สะดวก และย้ายไฟสัญญาณเผาศพไปไว้ 3 แยก เพื่อแก้ปัญหาการจราจรก่อนเข้าวัด
     (ขณะนี้ กทม. ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว)
2.3 โครงการปรับปรุงซอยสังคมสงเคราะห์ ระหว่างถนนโชคชัย 4 ถึง 3 แยก ซอยลาดพร้าว 71 เพื่อยกระดับถนนและเพิ่มฟุตบาทท่อระบายน้ำ
     (ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างโครงการพร้อมเข้าปรับปรุง)
2.4 โครงการปรับปรุงถนนเสนานิเวศโครงการ 1 งานเทยางมะตอยตลอดเส้นทางหลักเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้สัญจรที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
     (ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ)
2.5 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อถนนเสนาฯ 1 กับถนนสุคนธสวัสดิ์
    (ขณะนี้อยู่ระหว่างรอจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
2.6 โครงการขยายถนนซอยมัยลาภถึงถนนรามอินทรา ปรับปรุงเป็น 4 ช่องทาง ท่อระบายน้ำฟุตบาท พร้อมยกระดับ
    (ขณะนี้เสนอขอจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนและรองบประมาณโครงการ)

3. การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อเดือนมกราคม 2550 ผมได้มีการเสนอโครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต่อสภากทม. ซึ่งขณะนี้กทม.ก็ได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาดำเนินการข้อมูลจุดติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตลาดพร้าวแบ่งตามจุดเป้าหมายดังต่อไปนี้
3.1 ติดกล้อง CCTV ตามแยกที่สำคัญ เช่น ปิดทางเข้าออกเขตหมู่บ้านใหญ่ๆ
3.2 ติดกล้อง CCTV ตามจุดที่ไม่ปลอดภัย เช่น ชุมชนที่สุ่มเสี่ยงอันตราย
3.3 ติดกล้อง CCTV ตามจุดที่มีผู้คนมาก เช่น ตลาด ป้ายรถเมล์ สะพานลอย หน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ
3.4 ติดกล้อง CCTV ในและนอกโรงเรียนสังกัดกทม. (ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

วัตถุประสงค์หลักคือ ป้องกัน สอดส่องดูแลความผิดปกติ และยังเป็นหลักฐานในกรณีมีอุบัติเหตุการจราจรต่างๆ ได้ โดยสำนักจราจรได้ให้ข้อมูลการติดตั้งแล้วเสร็จในเขตลาดพร้าว ประมาณเดือน พฤษภาคม จำนวน 74 จุด

4. โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีต่อชาวลาดพร้าว

สืบเนื่องมาจากการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งพวกเราตระหนักดีว่า เมืองที่น่าอยู่ต้องมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตลาดพร้าว
4.1 สวนสาธารณะซอย 71 (สวนน้ำ) ใช้พื้นที่บึงขนาด 21 ไร่ เพื่อสร้างลานกิจกรรม, อาคาร, ลู่วิ่ง และนันนทนาการต่างๆ เช่น เรือ, กีฬาทางน้ำ (ขณะนี้โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว)
4.2 สวนสุขภาพ ที่หมู่บ้านเสนาฯ 1, สวนเด็ก และลานเปตอง ได้มีการดำเนินการจัดทำสวนเด็กแล้วที่ ม.ราณี 5 และ ม.สวนผึ้ง ในอนาคตจะมีการขยายหาสถานที่สร้างให้มากขึ้นและเพิ่มอุปกรณ์ให้ทันสมัย ปัจจุบันโรงเรียนกทม.ในเขตลาดพร้าวจะได้รับการปรับปรุงเครื่องเล่นและลานกีฬาเกือบทั้งหมด
4.3 สวนสวยลาดพร้าว บริเวณริมถนนที่สนง.เขตลาดพร้าวได้จัดทำขึ้น และพยายามรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
4.4 โครงการรีไซเคิลขยะ เช่น โครงการธนาคารขวดแก้ว และโครงการบริจาคหนังสือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
4.5 โครงการลานกีฬาใต้ทางด่วน (ตรงข้ามห้างคริสตัลพาร์ค) ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแบบและขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมทางฯ เป็นลานกีฬาขนาดใหญ่ มีสนามเอ็กซ์สติม, ฟุตซอล์, และเครื่องเล่นสนามเด็ก
4.6 โครงการปรับปรุงทางเท้าบนถนนสายหลัก เช่น ถนนลาดปลาเค้า และหน้ากองปราบ ถนนโชคชัย 4

4 ปี อนาคตลาดพร้าวที่เรากำหนดได้
ในอดีตการเลือกตั้ง ส.ก. มีผู้ใช้สิทธิ์เพียงประมาณ 30% ขณะที่การเลือกตั้ง ส.ส. ผู้ใช้สิทธิ์ 60% ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองท้องถิ่น และคิดเสมอว่าเลือก ส.ก. ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไร ซึ่งจะสังเกตุเห็นจากผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกใครแต่ออกไปใช้สิทธิมากถึง 3,227 คน (เพื่อรักษาสิทธิการเลือกตั้ง) แต่ในความเป็นจริงนั้น ส.ก.มีบทบาทโดยตรงในการเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไข และตรวจสอบการทำงานของกทม. เพื่อการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งอนาคตเขตลาดพร้าวจะต้องวางแผนในการรับมือกับการเติบโตของบ้านเมือง ความต้องการงานบริการที่ดีจากกทม.

ผมขอเสนอวิสัยทัศน์ในการเตรียมการสมัย 2 ดังต่อไปนี้
1. โครงการสร้างศูนย์เยาวชนที่เขตลาดพร้าวต่อสภากทม.
2. เสนอโครงการสร้างซุ้มสำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เป็นระเบียบ
3. เสนอโครงการปรับปรุงถนนต่างๆ ที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ เช่น การยกถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง, หาเส้นทางเจาะทะลุและปรับปรุงถนน
4. เสนอโครงการกิจกรรมสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นเลิศในกทม. เพื่อสร้างสรรสังคมเมืองให้ผาสุก

ปัจจุบันต่างจากอดีต
กทม. กับงบประมาณสำหรับสนง.เขตลาดพร้าว (ตั้งแต่ปี 2546 – 2553) จากการรายงานสนง.เขตลาดพร้าว ก.ท. 0100.1/112 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2553

การทำงาน กทม. มีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปี 2546-2549 งบประมาณเขตลาดพร้าวรวม 816 ล้านบาท
ปี 2550 -2553 งบประมาณเขตลาดพร้าวรวม 1,302 ล้านบาท

สรุป
มีงบประมาณสนง.เขตลาดพร้าวเพิ่มขึ้นจาก 4 ปีแรกถึง 486 ล้านบาท ยังไม่รวมถึงโครงการที่ กทม.ผ่านงบประมาณสำนักงานต่างๆ ของเขตลาดพร้าว เช่น โครงการขยายถนน ซ.โรงเรียนบุญฤดี, ปรับปรุงถนนสังคมสงเคราะห์, ปรับปรุงถนนเสนาฯ 1 และโครงการสวนน้ำ, CCTV อื่นๆ ซึ่งจะใช้งบประมาณอีกมาก
(หมายเหตุ โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ)

ไม่มีที่ใดน่าอยู่เท่าลาดพร้าวของเราอีกแล้ว
ผมตระหนักเสมอว่า การได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวลาดพร้าวเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ และจะขอทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้พี่น้องชาวลาดพร้าวผิดหวัง
วันนี้หน้าที่ของผมจะต้องทำให้ลาดพร้าวของเราเป็นเขตที่น่าอยู่ที่สุดใน ก.ท.ม.

 
   
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter