Home        
 
       ความรู้เรื่องกฏหมาย และพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ (File pdf)


ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2550
กฏกระทรวงกลักเกฌฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื่อเพลิง พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการพนัน พ.ศ. 2474
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2474
พระราชบัญญัติการควบคุมฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสุขภาพ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ 2530
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

       
   
 
           
 
     
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter