การประชุมเรื่องขอโอ​นยกสาธารณู​ปโภคของ ม.เสนา1 ให้เป็นสมบัติสาธารณะของ กทม. เพื่อให้มีพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค เช่นยกระดับถนน การสร้างรางระบายน้ำ
รวมทั้งทางเดินเท้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กทม. หวังว่าทุกฝ่ายจะพอใจและเร่งดำเนินงานต่อให้แล้วเสร็จตามที่ประชุมตกลงคือ ให้บ.สยามประภาคารเร่งทำเรื่อง
ขอโอนยกสาธารณูปโภคของ ม.เสนา1 ให้เป็นสาธารณะภายใน 270 วัน ( ระหว่างรอก็เตรียมขอจัดตั้ง นิติบุุคลไปพร้อมๆกัน) ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย
โดยเฉพาะคณะกรรมการหมูํบ้านที่จัดประชุมร่วมนัดสำคัญที่จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านนี้ต่อไป ซึ่งทางส.ก.มีแผนพัฒนาโครงการในอนาตครองรับไว้แลัว

(จาก ส.ก.กษิดิ์เดช ถึง ลูกบ้าน ม.เสนา1 ทุกท่าน
)

        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter