โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน เขตลาดพร้าว รุ่น 1 วันที่ 15-17 กุมพาพันธ์ 2555
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จ.เชียงใหม่


 


ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

 

 


ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
และศูนย์ส่งเสริม และศูนย์สาธิตงานศิลปาชีพภาคเหนือ จ.เชียงใหม่


  

  

 

 ชมงานพืชสวนโลก จ. เชียงใหม่

 

 

 ขันโตกดินเนอร์ ที่ภัตตาคารสิบสองปันนาขันโตก จ.เชียงใหม่

 

 นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

 

 

 สังสรรค์

  

 

  

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter