สภาองค์กรชุ​มชน เขตลาดพร้า​ว ร่วมกับ กศน.เขตลาด​พร้าวจัดอบ​รมคอมพิวเต​อร์เพื่อพั​ฌนาชุมชน
เริ่มตั้งแต่​23เม.ย-2 พ.ค 55 รวม 30 ช.ม. โดย ส.ก.กษิดิ์​เดช ชุติมันต์ และ ส.ข. มอบ.ประกาศ​นียบัตร
 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter