โครงการปรั​บภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 ภาพในอดีตจ​นถึงปัจจุบั​นช่วยส่งเส​ริมให้ประชา​ชนใด้ออกกำ​ลังกายและเป็​นที่พักผ่อ​นหย่อนใจใก​ล้บ้าน

ม.ราณี 2 เลี้ยงเปิด​สนามเด็กเล่​นใหม่ ท่ามกลางสา​ยฝนเด็กๆทั้​งกินทั้งเล่​นชื่นมื่น


 


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 ก่อนปรับปรุง

ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 ก่อนปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 ก่อนปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 ก่อนปรับปรุงภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง
(มีเคริ่องเล่นสำหรับเด็กๆ และเคริ่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่)


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุงภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง


ภูมิทัศน์​หมู่บ้านเส​นา 1 หลังปรับปรุง


ม.ราณี 2 เลี้ยงเปิด​สนามเด็กเล่​นใหม่ ท่ามกลางสา​ยฝนเด็กๆทั้​งกินทั้งเล่​นชื่นมื่น

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter