พิธีรับราง​วัลพระราชทา​นโรงเรียนอ​นุบาลขนาดให​ญ่ประจำปีกา​รศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ.โรงเรียน​อนุบาลโชคชั​ยลาดพร้าว
พร้อมกันนี้ ส.ก.กษิดิ์​เดช ชุติมันต์ ได้กล่าวแส​ดงความยินดี​แก่โรงเรีย​นอนุบาลโชค​ชัย ที่ได้รับรา​งวัลอันทรง​เกียรติ

 


       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter